A Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais e as súas sucesivas modificacións constitúen a normativa legal básica nesta materia en España. Dita lei naceu co fin de promover a mellora das condicións de traballo e así elevar o nivel de protección da seguridade e a saúde dos traballadores no traballo.

Obviamente, do anterior pódese deducir que o concepto Prevención é moi amplo e o seu enfoque ha de facerse dende diferentes puntos de vista.

En primeiro lugar hai que falar da Seguridade no Traballo; trátase da técnica non médica cuxa finalidade se centra na loita contra os accidentes de traballo, evitando e controlando as súas consecuencias. Dende esta definición xorden dous conceptos asociados: Prevención (actuación sobre as causas orixinais dos accidentes) e Protección (actuación sobre os equipos de traballo ou directamente sobre as persoas expostas a un determinado risco).

O segundo concepto a ter en conta é a Hixiene do Traballo; trátase do conxunto de coñecementos científicos e tecnolóxicos aplicados ao

a)      Estudo, recoñecemento e avaliación das sustancias e factores ambientais derivados do traballo, que poden incidir negativamente na saúde dos traballadores.

b)      Control dos factores ambientais e o deseño de medios preventivos para evitar enfermidades e/ou molestias derivadas dos riscos anteriormente mencionadas.

En terceiro lugar hai que falar da Ergonomía; trátase da aplicación conxunta de ciencias biolóxicas e da enxeñaría para asegurar entre o traballador e o traballo unha adaptación mutua buscando incrementar o rendemento do traballador e contribuír ao seu benestar.

Ademais da lexislación vixente, existe una instrución (OHSAS 18001) cuxa implantación permite ás empresas unha boa xestión en materia de prevención de riscos laborais; tal xestión aporta beneficios importantes: menor grao de absentismo, maior produtividade (traballar con riscos mínimos e en condicións axeitadas), menores custes nas pólizas de seguros, ambientes de traballo optimizados…

SOLUCIENCIA ofrece solucións nos tres ámbitos mencionados:

  • Estimación de Riscos.
  • Redución de Factores de Risco.
  • Xestión da Prevención de Riscos Laborais (OHSAS 18001).
  • Formación.
O manexo de grúas supón riscos en canto ás estruturas e a caída de materiais
É esencial dispoñer de medidas axeitadas para afrontar calquera situación de risco
O uso de vestimenta que favoreza a visibilidade diminúe grandemente os riscos de accidente