INVESTIGACIÓN

Desenvolvemento do coñecemento, base do progreso empresarial e da sociedade. A implantación de novos produtos ou procesos é primordial para unha maior competitividade das empresas. Xestión económica e científica de proxectos.

Medio Ambiente

Solucións para reducir o impacto negativo da actividade humana sobre o contorno; os cambios medioambientais repercuten directamente sobre a saúde, as actividades cotiás e tamén poden ter consecuencias económicas drásticas

Riscos Laborais

Solucións para fomentar a realización das diferentes actividades profesionais en condicións axeitadas de seguridade e hixiene. Con iso redúcese o absentismo laboral e aumenta a produtividade

Máis solucións

Difusión do coñecemento mediante actividades formativas, organización de eventos… Asesoramento en artigos científicos; realización de informes periciais